Onze organisatie

 • Stichting Zorg en Onderwijs NU

  Stichting ZON  staat voor Stichting Zorg en Onderwijs Nu. Wij zijn een stichting voor kinderen van 0 tot 13 jaar met een (meervoudige) beperking. Stichting ZON heeft als doel een kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie te bieden. We zien dat kinderen met een beperking zich het best ontwikkelen tussen hun leeftijdsgenootjes die regulier onderwijs volgen.

  Onze missie is daarom om binnen een schoolomgeving kinderen mét en zonder beperking zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Dit doen we door dagelijks onderling contact te stimuleren, zodat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren, samen plezier kunnen hebben en elkaar (leren) waarderen.

  Locaties

  Op dit moment zijn we vanuit de stichting actief binnen 4 scholen in de regio Zuid West Nederland. Dit zijn: Openbare Basisschool de Kreek, Kiemkade en de Krabbenkooi in Bergen op Zoom en Basisschool de Rode Schouw in Halsteren. Op alle locaties wordt er aangesloten bij leeftijdsgenootjes en het ontwikkelingsniveau van onze kindjes en kunnen zorg en onderwijs gecombineerd worden. Er ontstaan momenten waarop ZON kinderen met leeftijdsgenootjes spelen. Op deze manier worden onze kinderen optimaal betrokken en wordt er samen gebouwd aan een inclusieve maatschappij.

   

 • De ZON groepen op de Kreek en Rode Schouw zijn ervoor kinderen van 0 tot 13 jaar met een (meervoudige) beperking.  

  Op een groep zijn maximaal 5 kinderen per dagdeel. Omdat niet alle kinderen een hele week komen bestaan de groepen uit ongeveer 7 kinderen.

  Op de groepen wordt gewerkt met 4 à 5 medewerkers, waarvan er altijd minimaal 2 op de groep staan. Daarnaast wordt er door therapeuten behandeling aangeboden: logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, muziek.

  In overleg met ouders wordt gekeken waar de hulpvragen van het kindje liggen en wat ondersteuning verdiend. 

 • Hier zijn we in februari 2021 gestart met een derde groep. ZON groep Kiemkade (Voorheen Oost) specialiseert zich hierbij in kinderen met autisme of een autisme aanverwante stoornis tussen de 0 – 13 jaar. We houden over- en onder prikkeling goed in de gaten en bieden hierop activiteiten aan. Ook de ADL vaardigheden aanleren of juist in stand houden komen hierbij aan bod. Op ZON groep Kiemkade zijn een vaste dagstructuur, voorspelbaarheid en regelmaat erg belangrijk. Daarom werken we binnen Kiemkade met een vast team begeleiders en een vaste groep kindjes, de groepsgrootte is maximaal 5 kinderen per dag met 2 begeleiders.

 • Kinderen met en zonder handicap kunnen van elkaar leren, en zeker ook samen plezier hebben.

  • Opvolging doelen

   Om de ontwikkeling van uw kindje goed op te volgen gebruiken we het volgsysteem: IPIO-Z (Integraal Pakket voor Inclusief Onderwijs en Zorg, methode voor (E)MB kinderen. Binnen dit volgsysteem wordt er gewerkt aan doelen op bijvoorbeeld sensomotoriek, spel, taal en communicatie en/of rekenen. Middels dit systeem is er een duidelijke doorgaande lijn van begeleiding en opvolging op de doelen.

  • Communicatie

   In de groepen wordt gewerkt met ondersteunde communicatie: we gebruiken de gebaren ter ondersteuning van de taal, picto’s worden ingezet voor het visualiseren en sommige kinderen van ZON werken met bijvoorbeeld een spraakcomputer of communicatieboekje, of met tastbare verwijzers.

   Ook communicatie met ouders/verzorgers en alle betrokkenen rondom het kind vinden we belangrijk. Dagelijks is er een overdracht, omdat kinderen door (groot)ouders zelf gehaald/gebracht worden. De kinderen hebben allemaal een communicatieschriftje waar de bijzonderheden van de dag in beschreven staan. Twee keer per jaar is een MDO in het grote team van alle betrokkenen. Naast ouders sluiten daar de therapeuten, artsen, thuisondersteuners vaak bij aan. Daarnaast is het altijd mogelijk om met de begeleiding een persoonlijk gesprek aan te vragen om wat dieper op vragen in te gaan. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht.

  • Individuele begeleiding

   Uw kind krijgt bij ons individuele ontwikkelingsgerichte begeleiding, individuele doelen, persoonlijke verzorging, zo nodig verpleging en in overleg professionele behandeling.

  • Zorg op maat

   Al onze specialisten bundelen graag hun expertise om uw kind zorg op maat te kunnen bieden. Persoonlijke aandacht vinden we bij Stichting ZON erg belangrijk, en daarom kiezen we ervoor om de groepsgrootte per dagdeel te beperken tot maximaal vijf kinderen op de groepen van de Kreek en de Rode Schouw. Binnen Kiemkade is het streven om een vaste groep van 5 dezelfde kindjes te begeleiden, zodat de kinderen niet steeds andere kinderen zien op de ZON groep, maar het voorspelbaar is wie ze zien op een dag. Op ZON groep Kiemkade, werken we ontwikkelingsgericht 1 op 1 aan de werktafel, aangepast op het niveau en de belastbaarheid van uw kind.

  • Individueel ontwikkelplan

   We maken graag een individueel ontwikkelplan voor uw kind met realistische doelen. Dit plan wordt tweemaal per jaar geëvalueerd met alle betrokken. Ouders worden daarbij als de belangrijkste deskundigen gezien: het gaat immers om uw kind.

  • Toepassing van bewezen methodieken

   ZON werkt met de methode IPIO-Z: Integraal Pakket voor Inclusief Onderwijs en Zorg, methode voor (E)MB kinderen.
    

  • Inzet van verschillende communicatiemiddelen

   We stimuleren uw kind in zijn/haar communicatie door ondersteunende gebaren, pictogrammen of andere communicatiemiddelen.

  • Contactmomenten met andere kinderen

   Bij Stichting ZON wordt ieder kind (waar mogelijk), naast de ZON-groep (dagopvang), ook gekoppeld aan een reguliere schoolklas of peutergroep. Daarnaast komen er kinderen van school structureel bij ZON op de groep om te helpen of te spelen.

  • Buiten spelen

   We laten uw kind graag buiten spelen met de andere kinderen. Ook maken we met regelmaat een wandeling richting de winkels, of ‘gewoon’ om te genieten van de mooie natuur. School Kiemkade beschikt over een mooi overzichtelijk schoolplein, wat is afgesloten met hekjes en omheining.

  Graag betrekken wij de ouders bij het verbeteren en aanscherpen van de kwaliteit van de zorg die wij leveren.


   Dit organiseren wij op verschillende manieren:

  • Jaarlijkse Klanttevredenheidsonderzoek

   We doen dit ieder jaar om goed te begrijpen hoe ouders de zorg van ZON beleefd en ervaart. Bekijk hier het recente resultaat.

  • Jaarlijkse ouderavond

   Op deze avond wordt er rondom een thema met elkaar gesproken. Daarbij komen soms ook professionals uitleg geven.

  • Branchevereniging Kleinschalige Zorg

   Wij zijn aangesloten bij Branchevereniging Kleinschalige Zorg

  • Ons professioneel team bestaat uit specialisten (pedagogisch begeleiders, een kinderverpleegkundige, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en een gedragsdeskundige). Zij worden ondersteund door stagiaires en vrijwilligers. We werken met een vast team van pedagogisch begeleiders zodat uw kind veiligheid ervaart in deze 4 medewerkers.
   Bekijk hier alle teamleden.

  • Beslissingen die rondom het proces van de Zorg genomen moeten worden, worden aan de ouders in de clientenraad voorgelegd. Daarnaast heeft ZON een onbezoldigd bestuur en Raad van Toezicht.

 • Het alert blijven op de kwaliteit van de zorg die wij leveren is voor ons heel belangrijk. Dat doen we vanuit een gezamenlijk belang voor het kind. En samen is met ouders, medewerkers, professionals, het bestuur, raad van toezicht in samenwerking met de scholen in de regio.